Executive Summary
 
This document is an Executive Summary of the multi-phased protocols and procedures, known as the Plan, for reopening churches and resuming public participation in the sacramental life of the Church for the Catholic dioceses in Illinois. The full Plan is provided at the end of this Executive Summary. The Plan has been developed by the bishops of the Chicago Province in consultation with and the approval of state and local public health officials and civil authorities.
 
Four guiding principles undergird the multi-phased Plan:
 
 1. Everything possible should be done to provide people the solace of the church’s sacramental life in a timely and reasonable way.

 2. The current situation in Illinois remains dangerous and fragile. While much has been achieved, there remains the potential that the gains could be lost by a second more virulent wave.

 3. Trust needs to be established that the top priority in any Plan is the safety and wellbeing of people. We cannot take for granted that people will return just because churches are reopened.

 4. Calling people to exercise faithful citizenship will be key. Each Catholic will need to take personal responsibility for the common good as well as their own safety.

With these principles in mind, a Plan to prudently and gradually resume the full scope of public sacramental celebrations, liturgies and faith practices, has been designed. The Plan envisions a set of required measures and phases. There will be an ongoing review of the Plan so that adjustments are made in accord with new data. The basics of the Plan are as follows:

 1. A robust communications effort to inform parishes and parishioners of the Plan and any updates to it.

 2. Each parish needs to recruit non-vulnerable volunteers at the parish level to assist the pastor in implementing the Plan.

 3. The selected volunteers are to complete training by way of a webinar. The training will begin the week of May 18.

 4. A required certification of readiness to reopen will be required of each parish at each phase. Each parish is to complete an implementation template confirming completion of all action steps and demonstrating that there are a sufficient number of trained volunteers to execute it.

 5. Phase I allows for parishes to reopen for Baptism, Reconciliation, Weddings and Funerals with a limit of 10 attendees.

 6. Phase IA allows for parishes to reopen for private prayer and adoration with a limit of 10 attendees. Given the training schedule noted above, it is anticipated that all parishes, if they choose to do so, could be opened by May 23 for Phase I and by May 30 for Phase IA.

 7. Phase II allows for reopening for weekday and weekend Masses for larger groups depending on the guidelines from the state and the capacity of the church building.

 8. Through ongoing discussions with pastors, health care professionals and civil authorities, there will be a review of the Plan at each stage with an eye to making adjustments in accord with new data.

STRESZCZENIE

Niniejszy dokument jest streszczeniem wieloetapowych protokołów i procedur, znanych jako „Plan”, dotyczących ponownego otwarcia kościołów i wznawiania udziału wiernych w życiu sakramentalnym
Kościoła dla diecezji katolickich w Illinois. Pełny plan znajduje się na końcu niniejszego streszczenia. Plan został opracowany przez biskupów prowincji chicagowskiej w porozumieniu z rządowymi i lokalnymi
urzędnikami zdrowia publicznego i władzami cywilnymi oraz za ich zgodą.

Cztery główne zasady stanowią podstawę wieloetapowego planu:

1. Należy uczynić wszystko, co możliwe, aby zapewnić wiernym pocieszenie, jakie niesie z sobą sakramentalne życie Kościoła. Należy to zrobić rozsądnie i we właściwym czasie.

2. Obecna sytuacja w Illinois pozostaje niebezpieczna i niestabilna. Choć wiele zostało zrobione, wciąż pozostaje perspektywa, że może to zostać zniweczone przez drugą, bardziej złośliwą falę wirusa.

3. Należy zrobić wszystko, aby społeczeństwo ufało, że najwyższym priorytetem każdego planu jest bezpieczeństwo i dobro ludzi. Nie możemy zakładać, że ludzie powrócą tylko dlatego, że kościoły zostaną ponownie otwarte.

4. Kluczowe będzie wezwanie, aby społeczeństwo wykazało się postawą wiernego obywatelstwa. Każdy katolik będzie musiał wykazać się poczuciem osobistej odpowiedzialności za dobro wspólne, jak również za własne bezpieczeństwo.
Mając na uwadze te zasady, opracowano plan ostrożnego i stopniowego wznawiania pełnego zakresu celebracji sakramentalnych, liturgii i praktyk wiary z udziałem wiernych. Plan przewiduje zastosowanie zestawu wymaganych środków i etapowość wcielania go w życie. Plan będzie podlegał ciągłemu przeglądowi i będzie aktualizowany adekwatnie do nowych danych. Podstawy planu są następujące:

1. Aktywna i solidna komunikacja mająca na celu informowanie parafii i parafian o planie i wszelkich jego aktualizacjach.

2. Każda parafia musi zrekrutować, na poziomie parafii, wolontariuszy z grupy niskiego ryzyka, którzy nieznajdują się w trudnej sytuacji, aby pomogli proboszczowi we wdrażaniu planu.

3. Wybrani wolontariusze muszą ukończyć szkolenie w formie seminarium internetowego (webinaru). Szkolenia rozpoczną się w tygodniu od 18 maja.

4. Każda parafia będzie musiała przedstawić zaświadczenie (certificate) o gotowości do ponownego otwarcia przed każdym kolejnym etapem otwierania parafii. Każda parafia będzie musiała wypełnić formularz (template) potwierdzający wykonanie wszystkich kroków i wykazujący, że istnieje wystarczająca liczba
wyszkolonych wolontariuszy do jego wykonania.

5. Faza I pozwala na ponowne otwarcie parafii na chrzest, spowiedź, śluby i pogrzeby z uczestnictwem 10 osób.

6. Faza IA umożliwia ponowne otwarcie parafii na prywatną modlitwę i adorację z uczestnictwem 10 osób. Biorąc pod uwagę harmonogram szkolenia wspomniany powyżej, przewiduje się, że wszystkie parafie, jeśli
zdecydują się to zrobić, mogą zostać otwarte około 23 maja dla fazy I i około 30 maja dla fazy IA.

7. Faza II pozwala na ponowne otwarcie kościołów na Msze św. w dni powszednie i weekendy dla większych
grup osób, w zależności od wytycznych stanu i wielkości budynku kościelnego.

8. Poprzez ciągłe dyskusje z proboszczami, pracownikami służby zdrowia i z władzami cywilnymi, na każdym etapie będzie dokonywany przegląd „Planu” w celu dostosowania go do nowych danych.