Prospect (St. Alphonsus Liguori and St. Thomas Becket) Renew My Church Update: January 2023
Discernment Process
St. Alphonsus Liguori and St. Thomas Becket Parishes engaged in the Renew My Church (RMC) review and discernment process over the past few months. The Grouping Feedback and Discernment team (GFDT), which was made up of members from each community, met to review and discern the future parish structure for the area.
Based on their meetings and feedback gathered from the larger parish community, they submitted feedback to the archdiocese. The Archdiocesan Standards and Recommendations Commission, which includes representatives from across the Archdiocese of Chicago, reviewed the feedback and other information, including financial summaries and parish trends.
Cardinal Cupich and Bishop Grob are grateful to Fr. Le, Fr. Kulig and the Grouping Team who gathered together, and all who offered feedback through the recent discernment process.
Outcome
In the past few weeks, Cardinal Blase J. Cupich, archbishop of Chicago, the archdiocese’s auxiliary bishops, and the archdiocese’s Presbyteral Council met to discuss the Commission’s recommendation. Based upon those discussions and prayerful consideration, Cardinal Cupich made the following decisions regarding the parishes in this grouping.
• St. Alphonsus Liguori and St. Thomas Becket will unite as one parish with two worship sites, one pastor and one pastoral team, effective July 1, 2023.
o Both churches will continue to host a regular schedule of Masses. The specific schedule will be determined by the pastor in consultation with parish leadership.
o St. Thomas Becket will formally be designated the parish church where the united parish’s sacramental records will be kept. o Noting the newly unified parish will have a strong Polish community, the priest placement board will take this into consideration when recommending a pastor candidate to Cardinal Cupich. o The local community will discern possibilities for the new permanent name of the united parish, within guidelines provided by the archdiocese, and submit three to five options to Cardinal Cupich. Each church retains its name while the united parish receives a new name.
• St. Alphonsus Liguori School will continue in its current structure, however, future viability will be revisited if the school is unable to maintain financial independence. As in recent years, the school must meet its financial obligations.
Rationale
• The demographics of each parish’s formal territory indicated unification would be beneficial to address realities of an aging local community and the continued increase of Polish families in the local area.
• Uniting St. Alphonsus Liguori and St. Thomas Becket as one parish with two worship sites will provide additional options for the best use of their space for combined ministries. St. Alphonsus Liguori’s campus offers better space for larger gatherings, and St. Thomas Becket’s campus is well suited for gatherings held in smaller spaces.
• While local leadership is hesitant about unification on July 1, 2023, versus slowly moving toward a unification in the future, the RMC Commission recommended moving forward based on its evaluation that uniting will be needed in the future and experience has shown it is better to move forward sooner rather than delaying unification.
Next steps
• The united parish community will continue to the next phase of renewal, focusing on strong evangelization to the world around us. Specifically, with the support of the Parish Vitality Coordinator, Eleanor Segraves, and the Evangelization team of the Archdiocese, your parishes will continue to build the new reality, focused on deepening discipleship, and supporting disciples in becoming missionary disciples for the work of evangelization.
• We know that this structural change is just the beginning of our journey of renewal. The renewal process calls us to become a stronger, more sustainable presence for the future, capable of reaching more people by sharing our discipleship in Jesus Christ, building communities with one another and inspiring witness in the world around us.
• Profound gratitude to all involved in the process to date, and prayers for all those who will take up the next phase of renewal, sharing faith and evangelizing those searching to know Jesus more deeply.
Prospect (Parafie św. Alfonsa Liguori i św. Tomasza Becketa) Odnów mój Kościół Aktualności: Styczeń 2023
Proces Rozeznania
Parafie św. Alfonsa Liguori i św. Tomasza Becketa uczestniczyły w procesie przeglądu i rozeznania Odnów mój Kościół (RMC) w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Zespół ds. Przekazywania Informacji Zwrotnych i Rozeznawania Grupy Parafii, składający się z członków każdej wspólnoty parafialnej, spotykał się w celu dokonania przeglądu i rozeznania przyszłej struktury parafialnej dla tego obszaru.
W wyniku spotkań i informacji zwrotnych zebranych od szerszej wspólnoty parafialnej, przekazali oni informacje zwrotne do archidiecezji. Archidiecezjalna Komisja ds. Standardów i Rekomendacji, w skład której wchodzą przedstawiciele całej Archidiecezji Chicago, dokonała przeglądu opinii i innych informacji, w tym podsumowań finansowych i trendów parafialnych.
Kardynał Cupich i biskup Grob są wdzięczni ks. Le, ks. Kuligowi i zespołowi, który zebrał się razem, a także wszystkim, którzy zaoferowali informacje zwrotne podczas ostatniego procesu rozeznawania.
Wyniki
W ciągu ostatnich kilku tygodni kardynał Blase J. Cupich, arcybiskup Chicago, biskupi pomocniczy archidiecezji oraz Rada Prezbiterialna archidiecezji spotkali się, aby omówić zalecenia Komisji. Na podstawie tych dyskusji i modlitewnego rozważenia, kardynał Cupich podjął następujące decyzje dotyczące parafii w tym grupowaniu.
• Parafie św. Alfonsa Liguori i św. Tomasza Becketa połączą się jako jedna parafia z dwoma miejscami kultu, jednym proboszczem i jednym zespołem duszpasterskim, z dniem 1 lipca 2023 roku.
o W obu kościołach nadal będzie odbywać się regularny harmonogram Mszy Świętych. Konkretny harmonogram zostanie ustalony przez proboszcza w porozumieniu z kierownictwem parafii.
o Parafia św. Tomasza Becketa zostanie oficjalnie wyznaczona jako kościół parafialny, w którym będą przechowywane akta sakramentalne zjednoczonej parafii.
o Biorąc pod uwagę, że zjednoczona parafia będzie miała silną polską społeczność, komisja ds. przydzielania kapłanów weźmie to pod uwagę przy wyborze proboszcza dla nowo zjednoczonej parafii.
o Lokalna wspólnota rozezna możliwości nowej stałej nazwy zjednoczonej parafii, w ramach wytycznych dostarczonych przez archidiecezję, i przedstawi trzy do pięciu opcji kardynałowi Cupichowi. Każdy kościół zachowa swoją dotychczasową nazwę, podczas gdy zjednoczona parafia otrzyma nową nazwę.
• Szkoła św. Alfonsa Liguori będzie funkcjonować w swojej obecnej strukturze, jednak przyszła efektywność zostanie zweryfikowana, jeśli szkoła nie będzie w stanie utrzymać niezależności finansowych. Podobnie jak w ostatnich latach, szkoła ma za obowiązek wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Uzasadnienie
• Dane demograficzne dotyczące formalnego terytorium każdej z parafii wskazują, że zjednoczenie parafii będzie korzystne w celu rozwiązania problemów związanych ze starzeniem się lokalnej społeczności oraz ciągłym wzrostem liczby polskich rodzin na tym obszarze.
• Połączenie parafii św. Alfonsa Liguori i św. Tomasza Becketa jako jedna parafia z dwoma miejscami kultu zapewni dodatkowe możliwości jak najlepszego wykorzystania pomieszczeń dla połączonych posług. Kampus Św. Alfonsa Liguori oferuje lepsze możliwości dla większych spotkań, a kampus Św. Tomasza Becketa jest dobrze przystosowany do spotkań w mniejszych pomieszczeniach.
• Chociaż lokalni przywódcy są chwiejni co do zjednoczenia 1 lipca 2023 roku, w porównaniu do powolnego zmierzania w kierunku zjednoczenia w przyszłości, Komisja RMC zaleciła pójście naprzód w związku z oceną, że zjednoczenie będzie potrzebne w przyszłości, a doświadczenie wskazuje, że lepiej jest iść naprzód wcześniej niż opóźniać zjednoczenie.
Dalsze kroki
• Zjednoczona wspólnota parafialna będzie kontynuować kolejny etap odnowy, skupiając się na silnej ewangelizacji otaczającego nas środowiska. Konkretnie, ze wsparciem koordynatora ds. rozwoju parafii, Eleanor Segraves, oraz zespołu ds. ewangelizacji w archidiecezji, wasze parafie będą kontynuować tworzenie nowej rzeczywistości, skupionej na pogłębianiu uczniostwa i wspieraniu uczniów w stawaniu się uczniami-misjonarzami w dziele ewangelizacji.
• Wiemy, że ta zmiana strukturalna jest tylko początkiem naszej wędrówki ku odnowie. Proces odnowy wzywa nas do stawania się silniejszą, bardziej trwałą reprezentacją na przyszłość, zdolną do dotarcia do większej liczby ludzi poprzez dzielenie się naszym naśladowaniem Jezusa Chrystusa, budowaniem wspólnoty z innymi i dawaniem świadectwa w otaczającym nas świecie.
• Wyrażamy głęboką wdzięczność wszystkim zaangażowanym w dotychczasowy proces i modlimy się za wszystkich, którzy podejmą kolejną fazę odnowy, dzieląc się wiarą i ewangelizując tych, którzy szukają głębszego spotkania z 
 
 
 
ST. THOMAS BECKET and RENEW MY CHURCH – facts:

 we are grouped with St. Alphonsus Liguori.

Our Grouping Feedback and Discernment Team(GFDT) members are: Fr. Chris Kulig, Liz Mika, Jeff Prostko,

Lucyna Sadowska, Gail McGeever, Maria Theisen, Mira Link and Sebastian Krol.

 

NO DECISIONS OF ANY KIND HAVE BEEN MADE YET.

On Sept 16th, both pastors met with Rev. Jason Malave—head of the RMC for the Arch

and Ric Rodrigues—our grouping facilitator.

 

Meetings for GFDTs from both parishes are:

October 3, 17, 24, November 7, 14

 

Town hall meeting for parishioners will be held at

St. Thomas Becket on October 26th at 7pm to:

review the RMC process

gather feedback from parishioners 

 

After all meetings, a feedback summary will be presented to the Arch RMC Executive Committe.

Cardinal Cupich will use this feedback to decide on changes in our grouping.

We will receive the Cardinal’s decision in January of 2023.

 

 

ST. THOMAS BECKET i ODNÓW MÓJ KOŚCIÓŁ-fakty:
Jesteśmy w grupie z parafią Św. Alfonsa Liguori.

Zespół Opinii i Rozeznania (Grouping Feedback and Discernment Team – GFDT) z naszej parafii:

Ks. Krzysztof Kulig, Liz Mika, Jeff Prostko, Lucyna Sadowska, Gail McGeever, Maria Theisen, Mira Link

i Sebastian Król.

ŻADNE DECYZJE NIE ZOSTAŁY JESZCZE PODJĘTE.

16 września obaj proboszczowie spotkali się z

  1. Jason Malave–dyektorem RMC z diecezji

i z Ric Rodrigues—moderatorem grup.

Spotkania zespołów z obu parafii odbędą się;

3, 17, 24 październik, 7, 14 listopad
Spotkanie dla parafian odbędzie się w naszej

parafii: 26 październik o godz. 7pm aby:
zapoznać się z procesem RMC
zebrać opinie parafian 

Po wszystkich spotkaniach, podsumowanie opinii zostanie przedstawione Komitetowi Wykonawczemu.
Kardynał Cupich wykorzysta te informacje do podjęcia decyzji o zmianach w naszym ugrupowaniu.
Decyzję kardynała otrzymamy w styczniu 2023 roku.